El i vastavusdeklaratsioon 2016

EÜ vastavusdeklaratsioon on tootja (või volitatud esindaja praegune kirjalik kinnitus selle kohta, et tema artikkel on kooskõlas Euroopa Liidu soovitustega leebe. See deklaratsioon peab käima enda või mitme toote kohta, mis on selgelt tähistatud nime või kaubakoodiga või millel on muu ühemõtteline viide. Tootja peab toodet analüüsima ja tegema vajalikud muudatused, et see vastaks direktiivide nõuetele.

Prostero

Enne vastavusdeklaratsiooni väljaandmist tuleb toodetele läbi viia vastavushindamismenetlused ja kui need on vajalikud (kuna see tuleneb nende endi eeskirjadest, peavad need tooted ostma head sertifikaadid. Vastavushindamismenetlust kujundatakse konkreetsete toimingujadade abil. Nii et neid nimetatakse lihtsalt mooduliteks ja need renderdatakse tavaliselt suurtähtedega. Selle järjestuse valik sõltub tootjast, kes tõenäoliselt vastab sellele meie arvamusele vastavalt talle põhimõtteliselt antud andmete ja antud toote hõivatud andmetega. Tehniliselt keskmiste toodete korral saab jada anda ainult elemendist endast (nt moodul A ja keerukamate toodete jaoks on need keerukad protseduurid (nt elektriarvesti õnnestumiseks võib tootja valida moodulid B + D, B + F või H1 . Seejärel dokumenteeritakse ülesannete käik ja tooted. Tootja paneb CE-märgise toodetele, millel on vastavusdeklaratsioon. Suurt tähelepanu tootja vastavusdeklaratsioonile põhjustab asjaolu, et on ette nähtud, et toode, mille jaoks on koostatud dokumentatsioon, vastab kõigile olulistele nõuetele ja on asjakohane ka asjakohaste sätetega.EÜ vastavusleping peaks sisaldama järgmist teavet vastavalt järgmisele mallile (vastavalt taristuministri 11. augusti 2004. aasta seadusele ehitustoodete vastavuse deklareerimise meetodite ajaloos ja nende ehitusmärgisega märgistamise ajaloos:1. Toote kordumatu identifikaator - number XXXX2. Tootja - ja kui on, siis tema ja tema Euroopa volitatud esindaja nimi ja aadress3. Välja antud vastavusdeklaratsioon on tootja (või paigaldaja ainuvastutusel.4. Mis on deklaratsiooni eesmärk - toote tunnus, mis tagab vajaduse korral selle ajaloo rekonstrueerimise - lisage foto5. Eespool kirjeldatud deklaratsiooni objekt on identne asjakohaste ühenduse õigusaktidega (loetelu6. Viited spetsifikatsioonidele või viited harmoneeritud standarditele - millele deklaratsioon on adresseeritud7. Vajaduse korral tuleks lisada andmed sekkumise teinud ja sertifikaadi väljastanud teavitatud ettevõtte kohta8. Muu lisateave, näiteks: kelle nimel see allkirjastati, väljaandmise kuupäev ja koht, ametikoht, nimi ja allkiri.Pärast vastavusdeklaratsiooni väljastamist võib toode saada CE-märgise. Selle märgistuse olemasolu toote pakendil näitab, et see on täis Euroopa Liidu direktiive. Nad töötavad tervise ja koha kaitse, kasutamise ohutusega seotud ülesannetes ja määratlevad ohud, mille tootja peaks kõrvaldama. Kui tootel tuleb läbi viia vastavushindamine ja tal pole vastavusdeklaratsiooni, ei saa seda toote ostmisel kaasa võtta ega Euroopa Liidus kasutamiseks ette valmistada. Deklaratsiooni peab kinni tootja või, kui tal on oma peakorter väljaspool Euroopa Liitu, tema Euroopa volitatud esindaja.